شناسایی تامین کنندگان تجهيزات حفاري درون چاهي دستگاههای حفاری مغزه گیری شرکت اكتشاف و حفاري صدر تامين

تاریخ: 1401-04-26 11:43:08

کد فراخوان :

نوع : فراخوان عمومی

وضعیت : فعال

نوع انتشار : -

نوع فراخوان : عمومی

نوع برگزاری : -

مهلت تحویل اسناد : 1401.05.05

محل بازگشایی پیشنهادها : تهران، خيابان وليعصر، خیابان رحیمی، پلاک 2، طبقه 5، دبیرخانه شرکت اکتشاف و حفاری صدرتأمین

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه : 1401.05.05

محل تحویل اسناد و مدارک :
تهران، خيابان وليعصر، خیابان رحیمی، پلاک 2، طبقه 5، دبیرخانه شرکت اکتشاف و حفاری صدرتأمین

توضیحات :

مستندات :

# دانلود فایل
2 دانلود فایل پیوست

عضویت در خبرنامه

There's an error and we couldn't find your address.