آگهی مناقصه عمومی شماره 3/14021026 افزودنی¬های حفاری

تاریخ: 1402-10-26 13:52:00

کد فراخوان : 3/14021026

نوع : عمومی

وضعیت : فعال

نوع انتشار : عمومی

نوع فراخوان :

نوع برگزاری : عمومی

مهلت تحویل اسناد : 03/11/1402

محل بازگشایی پیشنهادها : تهران، بلوارآفریقا، بعد از اسفندیار، کوچه رحیمی، پلاک 2، طبقه 5، کدپستی 1967916984 - دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تأمین

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه : متعاقبا اعلام می گردد

محل تحویل اسناد و مدارک :
تهران، بلوارآفریقا، بعد از اسفندیار، کوچه رحیمی، پلاک 2، طبقه 5، کدپستی 1967916984 - دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تأمین

توضیحات :

مستندات :

# دانلود فایل
12 دانلود فایل پیوست

عضویت در خبرنامه

There's an error and we couldn't find your address.