آگهی مناقصه عمومی شماره 1/14021026 خرید تجهیزات حفاری مغزه¬گیری

تاریخ: 1402-10-26 13:46:56

کد فراخوان : 1/14021026

نوع :

وضعیت : فعال

نوع انتشار : عمومی

نوع فراخوان : عمومی

نوع برگزاری :

مهلت تحویل اسناد : 03/11/1402

محل بازگشایی پیشنهادها : تهران، بلوارآفریقا، بعد از اسفندیار، کوچه رحیمی، پلاک 2، طبقه 5، کدپستی 1967916984 - دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تأمین

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه :

محل تحویل اسناد و مدارک :
تهران، بلوارآفریقا، بعد از اسفندیار، کوچه رحیمی، پلاک 2، طبقه 5، کدپستی 1967916984 - دبيرخانه کمیسیون معاملات شركت اكتشاف و حفاري صدر تأمین

توضیحات :

مستندات :

# دانلود فایل
10 دانلود فایل پیوست

عضویت در خبرنامه

There's an error and we couldn't find your address.